Taxonomia: Família Grallariidae

Torom-do-pará

Torom-de-alta-floresta

Grallaricula lineifrons

Grallaricula nana

Grallaricula cumanensis

Grallaricula leymebambae

Grallaricula ferrugineipectus

Grallaricula ochraceifrons

Grallaricula peruviana

Grallaricula cucullata

Grallaricula loricata

Grallaricula flavirostris

Torom-de-peito-pardo

Tovaca-patinho

Pinto-do-mato

Torom-do-nordeste

Torom-torom

Hylopezus fulviventris

Hylopezus dives

Hylopezus auricularis

Torom-carijó

Hylopezus perspicillatus

Grallaria erythrotis

Grallaria milleri

Grallaria fenwickorum

Grallaria atuensis

Grallaria alticola

Grallaria quitensis

Grallaria blakei

Grallaria rufula

Grallaria saltuensis

Grallaria erythroleuca

Grallaria capitalis

Grallaria przewalskii

Grallaria hypoleuca

Grallaria flavotincta

Grallaria albigula

Grallaria carrikeri

Grallaria nuchalis

Grallaria ridgelyi

Grallaria rufocinerea

Grallaria griseonucha

Grallaria andicolus

Grallaria kaestneri

Grallaria bangsi

Grallaria watkinsi

Grallaria ruficapilla

Tovacuçu-xodó

Grallaria dignissima

Grallaria haplonota

Grallaria guatimalensis

Grallaria chthonia

Grallaria alleni

Tovacuçu

Grallaria excelsa

Grallaria gigantea

Grallaria squamigera