Taxonomia: Família Struthionidae

Struthio molybdophanes

Struthio camelus