Taxonomia: Família Recurvirostridae

Pernilongo-de-costas-brancas

Pernilongo-de-costas-negras

Himantopus novaezelandiae

Himantopus himantopus

Recurvirostra andina

Recurvirostra novaehollandiae

Recurvirostra americana

Recurvirostra avosetta

Cladorhynchus leucocephalus