Taxonomia: Família Pomatostomidae

Pomatostomus ruficeps

Pomatostomus superciliosus

Pomatostomus halli

Pomatostomus temporalis

Garritornis isidorei