Taxonomia: Família Pluvianidae

Pluvianus aegyptius