Taxonomia: Família Pityriasidae

Pityriasis gymnocephala