Taxonomia: Família Picathartidae

Picathartes oreas

Picathartes gymnocephalus