Taxonomia: Família Paramythiidae

Paramythia montium

Paramythia olivacea

Oreocharis arfaki