Taxonomia: Família Modulatricidae

Kakamega poliothorax

Modulatrix stictigula

Arcanator orostruthus