Taxonomia: Família Maluridae

Amytornis modestus

Amytornis textilis

Amytornis purnelli

Amytornis ballarae

Amytornis goyderi

Amytornis housei

Amytornis merrotsyi

Amytornis striatus

Amytornis dorotheae

Amytornis woodwardi

Amytornis barbatus

Stipiturus ruficeps

Stipiturus mallee

Stipiturus malachurus

Malurus leucopterus

Malurus melanocephalus

Malurus alboscapulatus

Malurus splendens

Malurus cyaneus

Malurus lamberti

Malurus amabilis

Malurus pulcherrimus

Malurus elegans

Malurus coronatus

Malurus cyanocephalus

Chenorhamphus grayi

Clytomyias insignis

Sipodotus wallacii