Taxonomia: Família Certhiidae

Certhia familiaris

Certhia hodgsoni

Brown Creeper

Certhia brachydactyla

Certhia himalayana

Certhia manipurensis

Certhia discolor

Certhia nipalensis

Certhia tianquanensis